બલદેવપરી બ્લોગ: જોક્સ-ડાયરો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

જોક્સ-ડાયરોજોક્સ-ડાયરો-JOKES-1


શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૧

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૨

શાહબુદ્દીન રાઠોડજોક્સ ભાગ : ૩

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૪

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૫

શાહબુદ્દીન રાઠોડ જોક્સ ભાગ : ૬

શાહબુદ્દીન રાઠોડ હાસ્યનો મુકાબલો ૧

શાહબુદ્દીન રાઠોડ હાસ્યનો મુકાબલો ૨

શાહબુદ્દીન રાઠોડ હાસ્યનો મુકાબલો ૩

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૧

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૨

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૩

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૪

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૫

શાહબુદ્દીન લાઈવ અમદાવાદ ૬

.

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૧/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૨/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૩/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૪/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૫/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા ભાગ – ૬/૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સનો જોકર ભાગ – ૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સનો જોકર ભાગ – ૨

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સનો જોકર ભાગ – ૩

ધીરુભાઈ સરવૈયા – હાસ્યનું ધીંગાણું ૨/૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – હાસ્યનું ધીંગાણું ૩/૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – હાસ્યનું ધીંગાણું ૪/૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – હાસ્યનું ધીંગાણું ૫/૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – હાસ્યનું ધીંગાણું ૬/૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – હાસ્યનું ધીંગાણું ૭/૭   

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૨

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૩

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૪

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – લગ્નના લાડવા – ૮   

ધીરુભાઈ સરવૈયા–રમુજની રમઝટ-૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા–રમુજની રમઝટ-૨

ધીરુની ધમાલ -૧

ધીરુની ધમાલ -૨

ધીરુની ધમાલ -૩

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૨

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૩

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૪

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૫

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૬

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૭

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૮

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૯

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧૦ 

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧૧

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧૨

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧૩            

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧૪

ધીરુભાઈ સરવૈયા – જોક્સ – ૧૫

    

.

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૧

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૨

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૩

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૪

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૫

ભીખુદાન ગઢવી ડાયરો ૬

ભીખુદાન ગઢવી હાસ્યવાર્તા ૧

ભીખુદાન ગઢવી હાસ્યવાર્તા ૨

ભીખુદાન ગઢવી હાસ્યવાર્તા ૩

.

વસંત પરેશ -  ડાયરો ભાગ ૧

વસંત પરેશ -  ડાયરો ભાગ ૨

વસંત પરેશ -  ડાયરો ભાગ ૩

વસંત પરેશ -  ડાયરો ભાગ ૪

વસંત પરેશ -  ડાયરો ભાગ ૫

વસંત પરેશ -  ડાયરો ભાગ ૬

.

Mogalmaa Kirtidan Gadhvi Kathada 2009

Mogalmaa by pratik ahir,chandrdeep sinh

.

Gujarati Dayro (1 of 4) – Kirtidan Gadhavi

Gujarati Dayro (2 of 4) – Kirtidan Gadhavi

Gujarati Dayro (3 of 4) – Kirtidan Gadhavi

Gujarati Dayro (4 of 4) – Kirtidan Gadhavi

.

Rushabh Ahir Mandavi Live program 1

Rushabh Ahir Mandavi live program 3

rushabh ahir mandavi live dayro 4

rushabh ahir mandavi live dayro 5

rushabh ahir mandavi live dayro part 6

rushabh ahir mandavi live dayro 7

.

ગુજરાતી ડાયરો – ફરીદામીર

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 01/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 02/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 03/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 05/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 06/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 07/29


Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 09/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 10/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 11/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 12/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 13/29

  Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 15/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 16/29

 Gujarati Dayro-Farida-Mir Part 17/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 18/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 19/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 20/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 21/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 22/2

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 23/29     

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 24/2

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 25/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 26/29

Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 28/29

 Gujarati Dayro-Farida Mir-Part 29/29


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE