બલદેવપરી બ્લોગ: MATHS AMAZING

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 28 September 2011

MATHS AMAZING


FUN WITH NUMBER 7 ....

7*7=49
67*67=4489
667*667=444889
6667*6667=44448889
66667*66667=4444488889
666667*666667=444444888889.................................................................................................................
.......................................................................................................................
..
MUMBER GAME
INTRESTING

12345679*(9*1)=111111111
12345679*(9*2)=222222222
12345679*(9*3)=333333333
12345679*(9*4)=444444444
12345679*(9*5)=555555555
12345679*(9*6)=666666666
12345679*(9*7)=777777777
12345679*(9*8)=888888888
12345679*(9*9)=999999999
PARI B.J...........................................................................................................
.....................................................................................................................
57*45=111

557*554=1111

5557*5554=11111 

55557*55554=111111

555557*555554=1111111

5555557*5555554=1111111 1 

55555557*55555554=111111111
.....................................................................................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

using 4 onlyfour timecan you get number from 1 to 18 but remember you have to use 4 only four time (maths ni koi pan kriya vapari sako chho ?) 
4*4*4*4=1
4*4*4*4=2 ................................................................................................................................................................................................................................................
4*4*4*4=18...
.....................................................................................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PALINDROMES
1*1=1
11*11=121
111*111=12321
1111*1111=1234321
11111*11111=123454321
111111*111111=12345654321
1111111*1111111=1234567654321
11111111*11111111=123456787654321
111111111*111111111=12345678987654321

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE