બલદેવપરી બ્લોગ: Loved One's

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 12 April 2012

Loved One's

The Beauty of Mathematics and the Love of God! This is TOO cool!  

Just the math part is good enough, the end is even better.  

I bet you will NOT be able to read it without sending it on to at least one other person!
 

Beauty of Mathematics! !!!!!!


1 x
8 + 1= 9
12 x
8 + 2= 98
123 x
8 + 3= 987
1234 x
8 + 4= 9876
12345 x
8 + 5= 98765
123456 x
8 + 6= 987654
1234567 x
8 + 7= 9876543
12345678 x
8 + 8= 98765432
123456789 x
8 + 9= 987654321

1 x
9 + 2 = 11
12 x
9 + 3 = 111
123 x
9 + 4 = 1111
1234 x
9 + 5 = 11111
12345 x
9 + 6 = 111111
123456 x
9 + 7 = 1111111
1234567 x
9 + 8 = 11111111
12345678 x
9 + 9 = 111111111
 123456789 x
9 +10=  11111111111

9 x
9 + 7 = 88
98 x
9 + 6 = 888
987 x
9 + 5 = 8888
9876 x
9 + 4 = 88888
98765 x
9 + 3 = 888888
987654 x
9 + 2 = 8888888
9876543 x
9 + 1 = 88888888
98765432 x
9 + 0 = 888888888

Brilliant, isn't it?


And look at this symmetry:


1 x 1 =
1
11 x 11 =
121
111 x 111 =
12321
1111 x 1111 =
1234321
11111 x 11111 =
123454321
111111 x 111111 =
12345654321
1111111 x 1111111 =
1234567654321
11111111 x 11111111 =
123456787654321
111111111 x 111111111 =
12345678987654321

Mind Boggling...
   
Now, take a look at this...


101%


From a strictly mathematical viewpoint:


What Equals
100%?

What does it mean to give MORE than
100%?

Ever wonder about those people who say they
are giving more than
100%?

We have all been in situations where someone wants you to

GIVE OVER 100%...


How about
ACHIEVING 101%?

What equals
100%in life?

Here's a little mathematical formula that might help
answer these questions:


If:


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Is represented as:


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.


Then:


H-A-R-D-W-O- R- K


8+1+18+4+23+ 15+18+11 = 98%


And:


K-N-O-W-L-E- D-G-E


11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%


But:


A-T-T-I-T-U- D-E


1+20+20+9+20+ 21+4+5 = 100%


THEN, look how far the love of God will take you:


L-O-V-E-O-F- G-O-D

12+15+22+5+15+ 6+7+15+4 = 101%


Therefore, one can conclude with mathematical certainty that:

While
Hard Work and Knowledge will get you close, and Attitude will
get you there, It's the
Love of God that will put you over the top!

If you find this interesting share it with your
    Loved One's

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE