બલદેવપરી બ્લોગ: 100 Benefits of Meditation

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 2 June 2012

100 Benefits of Meditation

Physiological benefits:
1. It lowers oxygen consumption.
2. It decreases respiratory rate.
3. It increases blood flow and slows the heart rate.

4. Increases exercise tolerance.
5. Leads to a deeper level of physical relaxation.
6. Good for people with high blood pressure.
7. Reduces anxiety attacks by lowering the levels of blood lactate.
8. Decreases muscle tension

9. Helps in chronic diseases like allergies, arthritis etc.
10. Reduces Pre-menstrual Syndrome symptoms.
11. Helps in post-operative healing.
12. Enhances the immune system.
13. Reduces activity of viruses and emotional distress

14. Enhances energy, strength and vigor.
15. Helps with weight loss
16. Reduction of free radicals, less tissue damage
17. Higher skin resistance
18. Drop in cholesterol levels, lowers risk of cardiovascular disease.

19. Improved flow of air to the lungs resulting in easier breathing.
20. Decreases the aging process.
21. Higher levels of DHEAS (Dehydroepiandrosterone)
22. Prevented, slowed or controlled pain of chronic diseases

23. Makes you sweat less
24. Cure headaches & migraines
25. Greater Orderliness of Brain Functioning
26. Reduced Need for Medical Care
27. Less energy wasted
28. More inclined to sports, activities
29. Significant relief from asthma

30. Improved performance in athletic events
31. Normalizes to your ideal weight
32. Harmonizes our endocrine system
33. Relaxes our nervous system
34. Produce lasting beneficial changes in brain electrical activity

35. Helps cure infertility (the stresses of infertility can interfere
with the release of hormones that regulate ovulation).

Psychological benefits:
36. Builds self-confidence.
37. Increases serotonin level, influences mood and behaviour.
38. Resolve phobias & fears

39. Helps control own thoughts
40. Helps with focus & concentration
41. Increase creativity
42. Increased brain wave coherence.
43. Improved learning ability and memory.
44. Increased feelings of vitality and rejuvenation.

45. Increased emotional stability.
46. Improved relationships
47. Mind ages at slower rate
48. Easier to remove bad habits
49. Develops intuition
50. Increased Productivity
51. Improved relations at home & at work

52. Able to see the larger picture in a given situation
53. Helps ignore petty issues
54. Increased ability to solve complex problems
55. Purifies your character
56. Develop will power
57. Greater communication between the two brain hemispheres

58. Respond more quickly and more effectively to a stressful event.
59. Increases ones perceptual ability and motor performance
60. Higher intelligence growth rate
61. Increased job satisfaction
62. Increase in the capacity for intimate contact with loved ones

63. Decrease in potential mental illness
64. Better, more sociable behaviour
65. Less aggressiveness
66. Helps in quitting smoking, alcohol addiction
67. Reduces need and dependency on drugs, pills & pharmaceuticals

68. Need less sleep to recover from sleep deprivation
69. Require less time to fall asleep, helps cure insomnia
70. Increases sense of responsibility
71. Reduces road rage
72. Decrease in restless thinking

73. Decreased tendency to worry
74. Increases listening skills and empathy
75. Helps make more accurate judgments
76. Greater tolerance
77. Gives composure to act in considered & constructive ways
78. Grows a stable, more balanced personality

79. Develops emotional maturity

Spiritual benefits:
80. Helps keep things in perspective
81. Provides peace of mind, happiness
82. Helps you discover your purpose in life

83. Increased self-actualization.
84. Increased compassion
85. Growing wisdom
86. Deeper understanding of yourself and others
87. Brings body, mind, and spirit in harmony
88. Deeper Level of spiritual relaxation

89. Increased acceptance of one self
90. Helps learn forgiveness
91. Changes attitude toward life
92. Creates a deeper relationship with your God
93. Increases the synchronicity in your life
94. Greater inner-directedness

95. Helps living in the present moment
96. Creates a widening, deepening capacity for love
97. Discovery of the power and consciousness beyond the ego
98. Experience an inner sense of Assurance or Knowingness

99. Experience a sense of Oneness
100. Leads to enlightenment

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE