બલદેવપરી બ્લોગ: પ્રયોગો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 23 August 2012

પ્રયોગો

* હવાના પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - THREAD LOOP - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - CD HOVERCRAFT - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - PULL PLUNGER - AUGUST 2011 - (1 MIN 38 SEC)
 •  GUJARATI - BALL IN AIR - AUGUST 2011 - (0 MIN 48 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE JET - AUGUST 2011 - (59 SEC)
 •  GUJARATI - CANDLE FUN - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 •  GUJARATI - PRESSURE MAGIC - AUGUST 2011 - (2 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE ROCKET - 12 NOV 2011 - (2 MIN 09 SEC)
 •  GUJARATI - JET CAR - AUGUST 2011 - (1 MIN 01 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE BLAST - AUGUST 2011 - (1 MIN 19 SEC)
 •  GUJARATI - BALLOON ROCKET - AUGUST 2011 - (1 MIN 15 SEC)
 •  GUJARATI - FAN CAR - AUGUST 2011 - (2 MIN 0 SEC)
 •  GUJARATI - BLOW AND FLOAT - AUGUST 2011 - (1 MIN 45 SEC)


 • * સંતુલનના પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - BALANCING NAILS - 01 APRIL 2011 - (55 SEC)
 •  GUJARATI - FLOATING FORKS - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 •  GUJARATI - WOW!! BALANCE - AUGUST 2011 - (41 SEC)
 •  GUJARATI - BALANCING BALLERINA - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 sec)
 •  GUJARATI - BALANCING NAILS - AUGUST 2011 - (1 min)
 •  GUJARATI - TILT BALANCE - AUGUST 2011 - (2 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - BALANCING BICYCLE - 13 NOV 2011 - (1 MIN 29 SEC)


 • * રસાયણશાસ્ત્ર પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - FIRELESS FLAME - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - FIRE WITHOUT MATCHES - AUGUST 2011 - (53 SEC)
 •  GUJARATI - GLOW WITHOUT FLAME - AUGUST 2011 - (1 MIN 28 SEC)
 •  GUJARATI - SILVER TREE - AUGUST 2011 - (1 MIN 15 SEC)
 •  GUJARATI - FLYING COLOR - AUGUST 2011 - (1 MIN 49 SEC)
 •  GUJARATI - WRITING WITH WATER - AUGUST 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - YEN FOR YELLOW - AUGUST 2011 - (1 MIN 18 SEC)
 •  GUJARATI - SWEET FIRE - AUGUST 2011 - (45 SEC)
 •  GUJARATI - CUT POTATO TURNS BROWN - AUGUST 2011 - (57 SECONDS)


 • * વીજળીના પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - ALUMINUM CAN MOTOR - AUGUST 2011 - (55 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE MOTOR - AUGUST 2011 - (52 SEC)
 •  GUJARATI - D. C. MOTOR - AUGUST 2011 - (3 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - CRANK GENERATOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 48 SEC)
 •  GUJARATI - MOTOR GENERATOR - AUGUST 2011 - (1 MIN 43 SEC)
 •  GUJARATI - ECSTATIC STATIC - AUGUST 2011 - (1 MIN 08 SEC)
 •  GUJARATI - GENERATOR FROM MOTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN)
 •  GUJARATI - SYRINGE GENERATOR - AUGUST 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 •  GUJARATI - WIND GENERATOR - AUGUST 2011 - (3 MIN 17 SEC)
 •  GUJARATI - HOMO POLAR MOTOR - 12 NOV 2011 - (1 MIN 0 SEC)
 •  GUJARATI - LIGHT HOUSE - 12 NOV 2011 - (2 MIN 05 SEC)
 •  GUJARATI - STATIC STRAW - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - SPOOL GENERATOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 18 SEC)
 •  GUJARATI - LIGHT A L.E.D. - AUGUST 2011 - (1 MIN 09 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER STATIC - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 •  GUJARATI - MULTIPLE GENERATOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 49 SEC)
 •  GUJARATI - NO-MAGNET MOTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 55 SEC)
 •  GUJARATI - MAGNIFICENT MOTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 01 SEC)
 •  GUJARATI - SOLAR TOY CAR - 12 NOV 2011 - (1 MIN 04 SEC)


 • * ઘર્ષણ પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - WOODPECKER - AUGUST 2011 - (1 MIN 36 SEC)
 •  GUJARATI - SHIMMERING BIRD - 13 NOV 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 •  GUJARATI - SHIMMERING MATCHBOX - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - CLIMBING BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (2 MIN)
 •  GUJARATI - MATCH BOX TRAIN - AUGUST 2011 - (1.4 min)
 •  GUJARATI - CLIMBING MAN - AUGUST 2011 - (1 MIN 38 SEC)
 •  GUJARATI - GO, NO-GO MATCHBOX - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 •  GUJARATI - LIFT RICE - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 •  GUJARATI - SHIMMERING FISH - AUGUST 2011 - (1 MIN 36 SEC)
 •  GUJARATI - MOVING MONKEYS - AUGUST 2011 - (1 MIN 42 SEC)


 • * હીટ પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - CONVECTION CURRENTS - AUGUST 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - EXPANSION OF AIR - AUGUST 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 •  GUJARATI - COOL BOTTLE - AUGUST 2011 - (2 MIN 02 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE CONDUCTION - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 •  GUJARATI - BLACK BOTTLE SOLAR HEATER - 12 NOV 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - SOLAR HEATER - 12 NOV 2011 - (1 MIN 02 SEC)


 • * લાઇટના પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - BIRD IN A CAGE - AUGUST 2011 - (1 min)
 •  GUJARATI - COLOR MIXER - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - FIBER OPTICS - 12 NOV 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE ANIMATION ON FLYWHEEL - 12 NOV 2011 - (53 SEC)
 •  GUJARATI - TOTAL INTERNAL REFLECTION - 12 NOV 2011 - (1 MIN 33 SEC)
 •  GUJARATI - COOL COLORS - 12 NOV 2011 - (2 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - PENCIL BOX PERISCOPE - 13 NOV 2011 - (1 MIN 25 SEC)


 • * મેગ્નેટિઝમ પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - MAGNETIC LEVITATION PENCIL - AUGUST 2011 - (2 min)
 •  GUJARATI - SPOOKY SPOKE - AUGUST 2011 - (45 sec)
 •  GUJARATI - MAGNETIC BRAKING - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 •  GUJARATI - MAGNETIC JUMPING FROG - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - MAGNETIC SLOW SLIDE - AUGUST 2011 - (42 sec)
 •  GUJARATI - STANDING SPINNING PENCIL - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - MAGNETISM FROM ELECTRICITY - AUGUST 2011 - (1 MIN 59 SEC)
 •  GUJARATI - DOLL DANCE - AUGUST 2011 - (1 MIN 58 SEC)
 •  GUJARATI - GEOMETRY WITH MAGNETS - AUGUST 2011 - (2 MIN 26 SEC)
 •  GUJARATI - CRAZY MAGNETS - AUGUST 2011 - (2 MIN 16 SEC)
 •  GUJARATI - LEVITATING CD - AUGUST 2011 - (2 MIN 49 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER KITE - AUGUST 2011 - (1 MIN 17 SEC)
 •  GUJARATI - SEWING MACHINE - AUGUST 2011 - (1 MIN 22 SEC)


 • * ગણિત જાદુ *


 •  GUJARATI - WHICH HOLDS MORE ? - AUGUST 2011 - (1 MIN 18 SEC)
 •  GUJARATI - ENVELOPE TETRAHEDRONS - AUGUST 2011 - (2 MIN 24 SEC)
 •  GUJARATI - SLIPPER ABACUS - AUGUST 2011 - (2 MIN 2 SEC)
 •  GUJARATI - SIX SQUARE CUBE - AUGUST 2011 - (2 MIN 42 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER PROTRACTOR - AUGUST 2011 - (2 MIN 29 SEC)
 •  GUJARATI - SQUARE TO CYLINDER - AUGUST 2011 - (1 MIN 56 SEC)
 •  GUJARATI - TRIANGLE GRID - AUGUST 2011 - (2 MIN 42 SEC)
 •  GUJARATI - CYLINDER CONE - AUGUST 2011 - (1 MIN 37 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE TESSELATION - 13 NOV 2011 - (2 MIN 31 SEC)
 •  GUJARATI - OLD SLIPPER INSETS - AUGUST 2011 - (2 MIN 36 SEC)
 •  GUJARATI - INSET PUZZLE - 15 NOV 2011 - (1 MIN 39 SEC)
 •  GUJARATI - TWENTY TEASERS - AUGUST 2011 - (1 MIN 19 SEC)


 • * મિકેનિક્સ પ્રયોગો *

 •  GUJARATI - SPIRAL SNAKE - AUGUST 2011 - (1 MIN 39 SEC)
 •  GUJARATI - ACROBAT - AUGUST 2011 - (2 MIN 29 SEC)
 •  GUJARATI - FUNNY FLICK - AUGUST 2011 - (1 MIN 27 SEC)
 •  GUJARATI - DUMPER - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - JCB TRUCK - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - JUMPING BUG - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - JUMPING DRAGONFLY - AUGUST 2011 - (1 MIN 58 SEC)
 •  GUJARATI - ROLLING BOTTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 59 SEC)
 •  GUJARATI - BOUNCY BALLS - AUGUST 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - JAPANESE LANTERN - AUGUST 2011 - (2 MIN 35 SEC)
 •  GUJARATI - MARBLE MOUSE - AUGUST 2011 - (2 MIN 01 SEC)
 •  GUJARATI - BALLOON HELICOPTER - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - LABORING MAN - AUGUST 2011 - (2 MIN 23 SEC)
 •  GUJARATI - PECKING BIRDS - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 •  GUJARATI - DANCING WASHERS - AUGUST 2011 - (1 MIN 24 SEC)
 •  GUJARATI - CIRCLING BIRD - AUGUST 2011 - (59 SEC)
 •  GUJARATI - GOING GEARS - AUGUST 2011 - (58 SEC)
 •  GUJARATI - STIRLING ENGINE - AUGUST 2011 - (2 MIN 51 SEC)
 •  GUJARATI - SPINNING SPINDLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 46 SEC)
 •  GUJARATI - TRAFFIC POLICE - AUGUST 2011 - (2 MIN 04 SEC)
 •  GUJARATI - SATELLITE SPINNER - AUGUST 2011 - (51 SEC)
 •  GUJARATI - TUMBLING MATCHBOX - 13 NOV 2011 - (2 MIN 22 SEC)
 •  GUJARATI - TUMBLING CAPSULE - 13 NOV 2011 - (57 SEC)
 •  GUJARATI - FLAPPING WINGS - 12 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - PLAY ROUNDABOUT - 13 NOV 2011 - (1 MIN 02 SEC) /li>
 •  GUJARATI - WALKING CYLINDER - 12 NOV 2011 - (2 MIN 07 SEC)
 •  GUJARATI - GEAR MAN - 13 NOV 2011 - (51 SEC)
 •  GUJARATI - RING ON WING - 13 NOV 2011 - (1 MIN 04 SEC)
 •  GUJARATI - STRAW SPRAY - 15 NOV 2011 - (57 SEC)
 •  GUJARATI - MOBILE DANCERS - 15 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - PENS DANCE - 15 NOV 2011 - (1 MIN 22 SEC)
 •  GUJARATI - BRUSH IN RUSH - 15 NOV 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 •  GUJARATI - DUMP TRUCK - 15 NOV 2011 - (2 MIN 27 SEC)
 •  GUJARATI - MOTOR BUG - 15 NOV 2011 - (1 MIN 17 SEC)
 •  GUJARATI - MERRY-GO-ROUND - AUGUST 2011 - (1 MIN 16 SEC)
 •  GUJARATI - PHAT-PHAT BOAT - AUGUST 2011 - (1 MIN 33 SEC)


 • * અન્ય *


 •  GUJARATI - NUT SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 06 sec)
 •  GUJARATI - PAPER POINTER - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 •  GUJARATI - TOUCHING SLATE FOR THE BLIND - AUGUST 2011 - (2 MIN 39 SEC)
 •  GUJARATI - PEACE BOMB - AUGUST 2011 - (48 SEC)
 •  GUJARATI - JEANS BAG - AUGUST 2011 - (1 MIN 28 SEC)
 •  GUJARATI - SPIRAL ILLUSION - 12 NOV 2011 - (2 MIN 27 SEC)
 •  GUJARATI - FACE FRAUD - 13 NOV 2011 - (1 MIN 37 SEC)
 •  GUJARATI - STRAW WAVES - 13 NOV 2011 - (2 MIN 13 SEC)
 •  GUJARATI - CLOTH - BALLOON - 15 NOV 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 •  GUJARATI - COOL WOOL - AUGUST 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - NEWSPAPER MULTI-STORY - AUGUST 2011 - (3 MIN 31 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE RAINBOW - AUGUST 2011 - (45 SEC)
 •  GUJARATI - CLIMBING BRUSH - AUGUST 2011 - (1 MIN 11 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE PLANTER - AUGUST 2011 - (1 MIN 35 SEC)
 •  GUJARATI - ROCKET PROJECTILE - AUGUST 2011 - (1 MIN 55 SEC)


 • * છાપાની ટોપી *

 •  GUJARATI - PAPER CAPER - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - CRICKET CAP - AUGUST 2011 - (2 MIN 13 SEC)
 •  GUJARATI - GANDHI CAP - AUGUST 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 •  GUJARATI - NEWSPAPER BIN - AUGUST 2011 - (1 MIN 24 SEC)
 •  GUJARATI - NEWSPAPER ORIGAMI STORY - AUGUST 2011 - (2 MIN 32 SEC)


 • * કાગળ ઓરિગામિ મોડલ *


 •  GUJARATI - PEN BOX - AUGUST 2011 - (1 MIN 26 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER HOUSE - AUGUST 2011 - (2 MIN 24 SEC)
 •  GUJARATI - ENVELOPE PETALS - AUGUST 2011 - (2 MIN 15 SEC)
 •  GUJARATI - LOVELY LOTUS - AUGUST 2011 - (2 MIN 46 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER BUGS - AUGUST 2011 - (2 MIN 19 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER CHANDELIER - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 •  GUJARATI - LUCKY STAR - AUGUST 2011 - (2 MIN 39 SEC)
 •  GUJARATI - BEAUTIFUL BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 •  GUJARATI - COLORFUL FISH - AUGUST 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 •  GUJARATI - NO-GLUE BAG - AUGUST 2011 - (1 MIN 41 SEC)
 •  GUJARATI - SKELETAL BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (2 MIN 27 SEC)
 •  GUJARATI - MULTI-STORIES - AUGUST 2011 - (2 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - MOTHER TERESA'S MEDICINE PURSE - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 •  GUJARATI - 24- BALL UNIT - 13 NOV 2011 - (2 MIN 09 SEC)
 •  GUJARATI - CASANOVA CASE - 13 NOV 2011 - (2 MIN 54 SEC)
 •  GUJARATI - 30-UNIT BALL - 13 NOV 2011 - (2 MIN 42 SEC)
 •  GUJARATI - COLORFUL STAR - AUGUST 2011 - (1 MIN 52 SEC)
 •  GUJARATI - WHITE SWAN - AUGUST 2011 - (2 MIN 34 SEC)


 • * કાગળ ડાયનેમિક મોડલ *
 •  GUJARATI - 14 PAGE BOOK - AUGUST 2011 - (2 MIN 01 SEC)
 •  GUJARATI - FLAPPING BUTTERFLY - AUGUST 2011 - (1 MIN 10 SEC)
 •  GUJARATI - FLAPPING EAR RABBIT - AUGUST 2011 - (1 min)
 •  GUJARATI - PAPER FLEXAGON - AUGUST 2011 - (2 MIN 52 SEC)
 •  GUJARATI - MAGIC PAPER FAN - AUGUST 2011 - (2 MIN 23 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER CROW - AUGUST 2011 - (1 MIN 46 SEC)
 •  GUJARATI - FLYING FISH - AUGUST 2011 - (1 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - FAN TAILED BIRD - AUGUST 2011 - (2 MIN 51 SEC)
 •  GUJARATI - BABLOO'S BOAT - AN ORIGAMI STORY - AUGUST 2011 - (4 MIN 43 SEC)
 •  GUJARATI - TALKING FROG - AUGUST 2011 - (2 MIN 45 SEC)
 •  GUJARATI - FLAPPING BIRD - AUGUST 2011 - (2 MIN 13 SEC)
 •  GUJARATI - THREE BLADE FAN - AUGUST 2011 - (1 MIN 34 SEC)
 •  GUJARATI - INSIDE-OUTSIDE CUBE - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER APERTURE - AUGUST 2011 - (2 MIN 46 SEC)
 •  GUJARATI - FLAT FLEXAGON - AUGUST 2011 - (2 MIN 18 SEC)
 •  GUJARATI - DANCING EYES - AUGUST 2011 - (1 MIN 29 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER CLAPPER - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)


 • * ડમ્પ માંથી પંપ *

 •  GUJARATI - BALLOON PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - INERTIA PUMP - AUGUST 2011 - (52 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 00 SEC)
 •  GUJARATI - JUMBO PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 58 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE & COIN PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 •  GUJARATI - WATER PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 43 SEC)
 •  GUJARATI - TOOTHPASTE PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 •  GUJARATI - TWIN SYRINGE PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 45 SEC)
 •  GUJARATI - MINI STRAW PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 19 SEC)
 •  GUJARATI - TWO STRAW PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - RUBBER BULB PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 23 SEC)
 •  GUJARATI - MINI PEN PUMP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - PIPE PUMP - AUGUST 2011 - (2 MIN 11 SEC)
 •  GUJARATI - BALLOON SPRINKLER - AUGUST 2011 - (1 MIN 34 SEC)
 •  GUJARATI - CENTRIFUGAL PUMP - AUGUST 2011 - (1 MIN 27 SEC)
 •  GUJARATI - FAN SPRINKLER - AUGUST 2011 - (2 MIN 39 SEC)
 •  GUJARATI - BOX SPRINKLER - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)


 • * કાંતણ ટોય્ઝ *

 •  GUJARATI - PENCIL SPINNER - AUGUST 2011 - (1 min)
 •  GUJARATI - STRAW SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 45 SEC)
 •  GUJARATI - TUBE PROPELLER - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 •  GUJARATI - GLASS PROPELLOR - AUGUST 2011 - (1 MIN)
 •  GUJARATI - BALL CENTRIFUGE - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - NEWTONS C-DISC - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 •  GUJARATI - STRAW SWIVEL - AUGUST 2011 - (1 MIN 16 SEC)
 •  GUJARATI - CD - GYRO - AUGUST 2011 - (1 MIN 27 SEC)
 •  GUJARATI - WELL OF DEATH - AUGUST 2011 - (1 MIN 42 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE BALLERINA - AUGUST 2011 - (2 MIN 41 SEC)
 •  GUJARATI - CUP SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 •  GUJARATI - MARGOSA MERRY-GO-ROUND - AUGUST 2011 - (2 MIN 34 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER CLIP SPINNER - AUGUST 2011 - (0 MIN 59 SEC)
 •  GUJARATI - BENT STRAW SPINNER - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 •  GUJARATI - BALLOON SPINNER - AUGUST 2011 - (50 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE TURBINE - AUGUST 2011 - (1 MIN 35 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE LID TURBINE - AUGUST 2011 - (51 SEC)
 •  GUJARATI - CUP HELICOPTER - 13 NOV 2011 - (1 MIN 38 SEC)
 •  GUJARATI - PIN SPIN - 13 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE BASE SPINNER - 13 NOV 2011 - (1 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - TWIN TOPS - 13 NOV 2011 - (1 MIN 14 SEC)
 •  GUJARATI - CD COIN SPINNER - 15 NOV 2011 - (1 MIN 22 SEC)
 •  GUJARATI - AEILION TOP - 15 NOV 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - FUN SPINNER - 15 NOV 2011 - (1 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - FUNNY MONEY - AUGUST 2011 - (1 MIN 14 SEC)
 •  GUJARATI - PLUCK STRING, SPIN RING - 15 NOV 2011 - (59 SEC)
 •  GUJARATI - STRAW TURBINE - AUGUST 2011 - (1 MIN 54 SEC)
 •  GUJARATI - CUP CENTRIFUGE - AUGUST 2011 - (1 MIN 43 SEC)


 • * ધ્વનિ પ્રયોગ *

 •  GUJARATI - MUSICAL OBE - AUGUST 2011 - (1 MIN 55 SEC)
 •  GUJARATI - MUSCIAL SOUND - AUGUST 2011 - (57 SEC)
 •  GUJARATI - CAP TIK-TIKI - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 •  GUJARATI - CROWN CAP WHISTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 09 SEC)
 •  GUJARATI - PUPETEER'S WHISTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 32 SEC)
 •  GUJARATI - PAPER FLUTE - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 •  GUJARATI - TRUMPET THUNDER - AUGUST 2011 - (1 MIN 58 SEC)
 •  GUJARATI - POD PHAT-PHAT - AUGUST 2011 - (0 MIN 43 SEC)
 •  GUJARATI - MUSICAL GLASS - 12 NOV 2011 - (1 MIN 22 SEC)


 • * માળખાં *

 •  GUJARATI - TENSIGRITY STRUCTURES - 13 NOV 2011 - (2 MIN 02 SEC)
 •  GUJARATI - MATCHSTICK MODELS - AUGUST 2011 - (4 MIN 39 SEC)
 •  GUJARATI - STRAW WIRE MECANNO - AUGUST 2011 - (2 MIN 47 SEC)
 •  GUJARATI - CORRUGATED FURNITURE - 13 NOV 2011 - (2 MIN 24 SEC)


 • * કચરાપેટી કલા અને ટોય્ઝ *


 •  GUJARATI - COKE-CAN AEROPLANE - AUGUST 2011 - (1 MIN )
 •  GUJARATI - LEAF ZOO - AUGUST 2011 - (1 MIN 31 SEC)
 •  GUJARATI - GREEN SNAKE - AUGUST 2011 - (1 MIN 47 SEC)
 •  GUJARATI - TREE OF LIFE - AUGUST 2011 - (1 MIN 50 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE BOX - AUGUST 2011 - (2 MIN 31SEC)
 •  GUJARATI - MANGO SEED ANIMAL - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 •  GUJARATI - COCONUT CREATURE - AUGUST 2011 - (2 MIN 21 SEC)
 •  GUJARATI - FRESH EGG SINKS, ROTTEN EGG FLOATS - AUGUST 2011 - (1 MIN 01 SEC)


 • * પાણી પ્રયોગો *


 •  GUJARATI - FUNNY FOUNTAIN - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 •  GUJARATI - SIMPLE TORNADO - AUGUST 2011 - (1 MIN 25 SEC)
 •  GUJARATI - TERRIFIC TORNADO !! - AUGUST 2011 - (1 MIN 10 SEC)
 •  GUJARATI - HEIGHT MIGHT - AUGUST 2011 - (2 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - CONSTANT FLOW - AUGUST 2011 - (2 MIN 09 SEC)
 •  GUJARATI - SURFACE TENSION - AUGUST 2011 - (1 MIN 11 SEC)
 •  GUJARATI - WATER BULGE - AUGUST 2011 - (1 MIN 40 SEC)
 •  GUJARATI - FANTASTIC FOUNTAIN - AUGUST 2011 - (1 MIN 51 SEC)
 •  GUJARATI - SPINNING BOTTLE - AUGUST 2011 - (2 MIN 18 SEC)
 •  GUJARATI - BOTTLE & TUBELIGHT DIVER - AUGUST 2011 - (2 MIN 19 SEC)
 •  GUJARATI - BRINE BUOYANCY - AUGUST 2011 - (1 MIN 02 SEC)
 •  GUJARATI - TELESCOPIC JACK - AUGUST 2011 - (2 MIN 38 SEC)
 •  GUJARATI - TETRA VOLUME - 13 NOV 2011 - (2 MIN 12 SEC)
 •  GUJARATI - HOLI SPRAY - AUGUST 2011 - (1 MIN 18 SEC)
 •  GUJARATI - FOUNTAIN JET - AUGUST 2011 - (2 MIN 06 SEC)
 •  GUJARATI - EGG IN BOTTLE - AUGUST 2011 - (1 MIN 30 SEC)
 • No comments:

  PEPER LINK

  ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

  જોતા રેજો ......અહી ....

  બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

  ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE