બલદેવપરી બ્લોગ: કોશિશ તો કરી જુઓ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 24 March 2013

કોશિશ તો કરી જુઓ


કોશિશ તો કરી જુઓ 

ચાંદને તો દરેક લોકો  ચાહે છે,
ક્યારેક સૂરજનેચાહવાની કોશિશ તો કરો;

સુખ તો દરેક લોકો માંગેછે,
 
ક્યારેક દુઃખ માંગવાની કોશિશ તો કરો;

 
પ્રેમ તો દરેક લોકો કરે છે,
 
ક્યારેક નફરત કરવાની કોશિશ તો કરો;

 
વચન તો દરેક લોકો આપે છે,
 
ક્યારેક નિભાવાની કોશિશ તો કરો;

 
વિદેશ ગમનની દરેક લોકોની ઇચ્છા હોય છે,
 
ક્યારેક પોતાના દેશને ઓળખવાની કોશિશ તો કરો;

 
હવામાં ઉડવાની દરેક લોકોની ઇચ્છા હોય છે,
 
ક્યારેક આ ધરતી પર પગ જમાવવાની કોશિશ તો કરો .

 
જિંદગીને તો દરેક લોકો ચાહતા હોય છે,
 
ક્યારેક મૌતની પાસે જવાની કોશિશ તો કરો;

 
પોતાના માટે તો દરેક લોકો જીવતા હોય છે,
 
ક્યારેક બીજાના માટે જીવવાની કોશિશ તો કરો

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE