બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ --૧૦ --ગુજરાતી વિષયની-- ક્વીઝ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 8 September 2013

ધોરણ --૧૦ --ગુજરાતી વિષયની-- ક્વીઝ

અહીં આપવામાં આવેલ ક્વીઝ ધોરણ -૧૦ 
ગુજરાતી વિષય ની છે 
જે સતનામ ભાઈ પટેલે બનાવેલ છે .જે એજયુંસફર માંથી લેવામાં આવેલ છે .

--બળદેવપરી


chapter--2    ડાઉનલોડ કરોક્વીઝ --1


chapter--4   ડાઉનલોડ કરો ક્વીઝ --2


chapter--16  ડાઉનલોડ કરો ક્વીઝ --3


અલંકારો        ડાઉનલોડ કરો ક્વીઝ --4 

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE