બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ ૫-થી ૧૦ સુધી ના બાળકો માટે વિજ્ઞાનના શિક્ષણ કાર્ય માટે ઉપયોગી વિડિઓ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 28 November 2013

ધોરણ ૫-થી ૧૦ સુધી ના બાળકો માટે વિજ્ઞાનના શિક્ષણ કાર્ય માટે ઉપયોગી વિડિઓધોરણ ૫-થી ૧૦ સુધી ના બાળકો માટે વિજ્ઞાનના શિક્ષણ કાર્ય માટે                                                 ઉપયોગી વિડિઓ

                                           1-  HEART

                  3D ANIMATION OF WORKING OF HEART  

                          

                                                   2                      3D Medical Animation - Congestive Heart Failure


        

3
BRAIN                                             4-  kidany 


                  
5-HUMAN DISESTIVE SYSTEM
             
                   


                             6-How Digestion Works


                          

                  

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE