બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 12 December 2013

ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ

ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ   
આ ઉપરાત પણ હમણાજ  8 દી માં નવી તમામ પાઠ ની વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલૉજી ના ....
તમામ પાઠ ની ક્વિજ મૂકવામાં આવશે 
ST-9_SEM_-૨ _CH-1 & 4 
ST-9_SEM_-૨ _CH-1
ST-9_SEM_-૨_CH-2 & 3
ST-9_SEM_-૨_CH-5 & 6
ST-9_SEM_-૨_CH-7 & 8
ST-9_SEM_-૨ _CH-9
ST-9_SEM_-૨ _CH-1 to 9 TOTAL LESSON

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE