બલદેવપરી બ્લોગ: all mobiles gprs setting

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 23 March 2014

all mobiles gprs settingfirst go to setting and then


 go to more setting....


and mobile networks access points names


 then new apn 


then type below setting....... 


saved it and enjoy...

Mobile Internet / GPRS Settings for Airtel

You can receive the Airtel all settings by sending message ALL to 52567. Three type of settings are available for Airtel users. These are- Airtel Live, Mobile Office and Nett On Phone. Here are manual settings for all three types.

Mobile Office

 • Homepage – http://google.com
 • User Name – Blank
 • Password – Blank
 • Proxy – No
 • Proxy and Server Adress – Blank
 • Proxy and Server Port – Blank
 • Data bearer – GPRS or Packet Data
 • Access Point Name (APN) – airtelgprs.com
 • Authentication Type – Normal
 • Use preferred access point – No

Airtel Live

 • Homepage – http://live.airtelworld.com
 • Username – Blank
 • Password – Blank
 • Proxy -  Yes
 • Proxy and Server Adress – 100.1.200.99
 • Acces Point Name (APN) – airtelfun.com
 • Proxy and Server Port – 8080 or 9201
 • Data bearer – GPRS or Packet Data
 • Authentication Type – Normal

Net On Phone

 • Homepage – http://live.airtelworld.com
 • Username – Blank
 • Password – Blank
 • Proxy – Yes
 • Proxy and Server Adress – 100.1.200.99
 • Proxy and Server Port – 8080
 • Access point name (APN): airtelwap.com
 • Data bearer – GPRS or Packet Data
 • Authentication Type – Normal

2. Mobile Internet / GPRS Settings for Aircel

The Aircel users can receive settings by sending SMS PI to 121. For WAP, the SMS isAIRCELWAPHandset Make & Model. It should be sent to 52346For GPRS, just replace the WAP with GPRS in the last message, and send to 52346. Of course, replace the Handset Make with your mobile’s company name and Model with your mobile’s model.

Aircel GPRS

 • Account name    –      Aircel GPRS
 • Access point Name (APN)   –   For Postpaid, the APN is – aircelgprs.po. For Prepaid, APN is – aircelgprs.pr
 • Homepage  -  http://www.google.com
 • Other thins like proxy, port etc. -  Blank

Aircel WAP

 • Account name –          MY AIRCEL
 • Access point name (APN)  -  myaircel
 •  Home page  –   http://www.myaircel.com
 •  Proxy IP address  -  172.17.83.69
 • Proxy Port  -  8080

Pocket Internet (WAP)

 • Account name   -     Aircel Wap
 • Access point Name (APN)   –   For Postpaid, the APN is – aircelgprs.po. For Prepaid, APN is – aircelgprs.pr
 • IP address – 192.168.35.201
 • Proxy Port :8081
 • Homepage – http://www.google.com
 • Other thins like proxy, port etc. -  Blank

3.   Mobile Internet / GPRS Settings for Vodafone

Vodafone GPRS

 • Account Name: Vodafone GPRS
 • Homepage: http://live.vodafone.in
 • User Name -  Blank
 • Password -  Blank
 • Proxy   -     Yes
 • Proxy Address   -  10.10.1.100
 • Proxy Port    -    9201 or 9401
 • Data Bearer  –   Packet Data
 • Access Point Name (APN) : portalnmms
 • Authentication: normal

4..Mobile Internet / GPRS Settings for Idea

Idea GPRS

 • Account Name – Idea GPRS
 • Username – Blank
 • Password – Blank
 • Homepage – http://wap.ideafresh.com
 • Proxy and Server adress – 10.4.42.45
 • Proxy and Server Port – 8080
 • Data Bearer – GPRS or Packet Data
 • Access Point Name (APN) – imis
 • Proxy – yes
 • Authentication Type – Normal

Idea Fresh

 • Account name : Idea Fresh
 • Access Point Name (APN) – imis
 • Home page  –   http://wap.ideafresh.com
 • Proxy IP address: 10.4.42.15
 • Proxy Port: 8080

5...Mobile Internet / GPRS Settings for Reliance

Reliance WAP

 • Account Name   -   Reliance WAP
 • APN   –   rcomwap
 • Home Page  –   http://wap.rworld.co.in
 • Authentication    –    PAP
 • Data and Header Compression   –   off
 • Proxy  –   Yes
 • Proxy Server Address  -  010.239.221.005
 • Port  –   8080
 • Username -  Blank
 • Pass word    –   Blank

Reliance Smartnet

 • Account Name   –   Reliance Smartnet
 • Access Point Name (APN) -  SMARTNET
 • Home page: http://www.google.co.in
 • Proxy IP   -   Blank
 • Port   –   Blank

6...Mobile Internet / GPRS Settings for Docomo

Internet Settings can be received by sending SMS INTERNET to 52270

Dive In

 • Access point name (APN) -  TATA.DOCOMO.DIVE.IN
 • Home Page – http://divein.tatadocomo.com
 • Proxy server    -   10.124.94.7
 • Port-8080

Internet

 • Access Point Name   –   TATA.DOCOMO.INTERNET
 • Proxy-No
 • Home Page – http://www.google.com
So pick up the settings of your carrier and apply it in your mobile. Start using web on the go.


 bsnl live


You can find below manual GPRS setting for BSNL Live (Bharat Shanchar Nigam Limited Network). These settings are required for accessing BSNLLive portal and accessing BSNL 2G internet service through BSNL network. The setting may also be called manual GPRS WAP setting for BSNL.
Account Name :BSNL live
Homepage :http://bsnllive.in
OR
http://www.google.com
Access Point Name (APN) :bsnllive
User Name :None (i.e. leave it blank)
Prompt Password :No
Password :None (i.e. leave it blank)
Authentication :Normal
Data Bearer :GPRS / Packet Data
Proxy :YES / Enabled
Proxy Server Address:10.220.67.131
Proxy Port Number:8080
In GPRS Setting for BSNL Live, the Account Name has been given as BSNL live. However, you can name manual GPRS setting for BSNL Live of your own choice such as My.BSNL.Live or BSNL.WAP or BSNLLIVE, but I suggest you to assign a name which could determine it that the manual GPRS setting is used for BSNL live.

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE