બલદેવપરી બ્લોગ: science(વિજ્ઞાન ) ssc bord 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કી

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 2 April 2014

science(વિજ્ઞાન ) ssc bord 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કી

jota rejo haji english ni key mukva ma avse

 science(વિજ્ઞાન ) ssc bord 2014 નું પેપર કેવી રીતે જોવાય છે તેની કી

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE