બલદેવપરી બ્લોગ: Maths Magic

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Sunday, 15 April 2012

Maths Magic


!!!…Maths Magic…!!!

૧. સૌ પ્રથમ તમારા મોબાઈલનો છેલ્લો નંબર લખો. ( ધારોકે છેલ્લો નંબર…૪ )

૨. છેલ્લા નંબરને ૨ વડે ગુણો. ( ૪ ગુણ્યા ૨ = ૮ થયા )

૩. જે જવાબ આવ્યો તેમાં ૫ ઉમેરો. ( ૮ + ૫ = ૧૩ થયા )

૪. જે જવાબ આવ્યો તેને ૫૦ વડે ગુણો. ( ૧૩ ગુણ્યા ૫૦ = ૬૫૦ થયા )

૫. જે જવાબ આવ્યો તેમાં તમારી ઉંમર ઉમેરો.( ૬૫૦ + ધારોકે ૩૦ ઉંમર = ૬૮૦ થયા)

૬. જે જવાબ આવ્યો તેમાં ૩૬૫ ઉમેરો. ( ૬૮૦ + ૩૬૫ = ૧૦૪૫ થયા )

૭. જે જવાબ આવ્યો તેમાંથી ૬૧૫ બાદ કરો.(૧૦૪૫-૬૧૫=પરિણામનું અવલોકન કરો.)

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE