બલદેવપરી બ્લોગ: ગુજરાત ની માહિતિ અને સરકારના ખાતાઓ

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 10 January 2013

ગુજરાત ની માહિતિ અને સરકારના ખાતાઓ
ગુજરાત સરકારના ખાતાઓ

કૃષિ અને સહકારી પ્રવૃત્તિ વિભાગ http://agri.gujarat.gov.in/
શિક્ષણ વિભાગ http://gujarat-education.gov.in/
ઊર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ્સ વિભાગ http://guj-epd.gov.in
નાણા વિભાગ http://financedepartment.gujarat.gov.in
અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગ http://www.fcsca.gujarat.gov.in
વન અને પર્યાવરણ વિભાગ http://gujenvfor.gswan.gov.in/
સામાન્ય વહિવટી વિભાગ http://gad.gujarat.gov.in/
ગૃહ - વિભાગ http://home.gujarat.gov.in
આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ http://www.gujhealth.gov.in
ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ http://imd-gujarat.gov.in
માહિતી વિભાગ http://www.gujaratinformation.net/
શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ http://labourandemployment.gov.in/
કાયદા વિભાગ http://www.gujlegal.gov.in
વિધાનસભા અને સંસદીય કાર્ય વિભાગ http://lpd.gujarat.gov.in/
નર્મદા જળ સંસાધન જળ પૂર્વઠા અને કલ્પસર વિભાગ http://guj-nwrws.gujarat.gov.in/
પંચાયતો ગ્રામીણ આવાસ અને ગ્રામીણ નિવાસ વિભાગ http://panchayat.gujarat.gov.in/
બંદરો અને પરિવહન વિભાગ http://pnt.gujarat.gov.in
મહેસુલ વિભાગ http://revenuedepartment.gujarat.gov.in/
માર્ગ અને મકાન વિભાગ http://rnbgujarat.org
ગ્રામીણ વિભાગ http://ruraldev.gujarat.gov.in/
વિજ્ઞાન અને પ્રૌદ્યોગિક વિભાગ http://dst.gujarat.gov.in
સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ http://www.sje.gujarat.gov.in
રમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગ http://www.sycd.gov.in/
આદિવાસી વિકાસ વિભાગ http://guj-tribaldevelopment.gov.in
શહેરી વિકાસ વિભાગ http://udd.gujarat.gov.in/
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ http://www.wcd.gujarat.gov.in/

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE