બલદેવપરી બ્લોગ: ગણિત વિજ્ઞાન મેળો

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Monday, 5 August 2013

ગણિત વિજ્ઞાન મેળો

ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન -૨૦૧3 સંદર્ભે અહિં તૈયારીના ભાગરૂપે વેબસાઇટ મુકવામાં આવે છે. આ વેબસાઇટ વડે માર્ગદર્શન મેળવી શકાશે.

1--http://www.scienceproject.com/


2--www.sciencebuddies.org

3--www.all-science-fair-projects.

5--વિજ્ઞાન ના રમકવિજ્ઞાન ના રમકડાં બનાવો6-- વિજ્ઞાન ના રમકઅરવિંદ ગુપ્તા વિજ્ઞાન ના રમકડા૭- http://chemistry.about.com/od/sciencefairprojects/u/sciencefair.htm 1. www.mathsisfun.com

 2. www.syvum.com

 3. www.mathpuzzle.com

 4. www.coolmath4kids.com

 5. video.nationalgeographic.com

 6. www.sciencebob.com

 7. www.neok12.com

 8. www.cut-the-knot.org

 9. www.funbrain.com

 10. www.doscience.com

 11. www.homeworkplanet.com

 12. www.sciencemaster.com

 13. www.navneet.com

 14. www.howstuffworks.com

 15. MiniScience

 16. Science Project


     ગણિત ગમ્મત ફાઈલ      
     વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૧ .
     વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૨     
      વિજ્ઞાનપ્રયોગ ફાઈલ -૩ 

     વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૪     

      વિજ્ઞાન પ્રયોગ ફાઈલ -૫No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE