બલદેવપરી બ્લોગ: SOFTWER st-8 to 12 અને (TET,TAT,HTAT,GPSC, BANK RAILWAY TALATI ETC.)ની (ENGLISH MA APPEL SE)

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Friday, 10 January 2014

SOFTWER st-8 to 12 અને (TET,TAT,HTAT,GPSC, BANK RAILWAY TALATI ETC.)ની (ENGLISH MA APPEL SE)

મારા નેટમિત્ર  S.N.HINGU  ભાવનગરના છે જેણે ધોરણ ૧૦ અને TET,TAT,HTAT,GPSC, BANK RAILWAY TALATI ETC.ની (ENGLISH MA APPEL SE)પરિક્ષામાંખુબ ઉપયોગી થાય તેવી અંગ્રેજીમાં QUIZ SOFTEWER  બનાવેલ છે જેની લીંક નીચે મુકેલ છે 
જેમાં કુલ ૫ લીંક આપેલ છે 
  1. Personal Pronouns
  2. the Simple Past Tense
  3. Articles
  4. Connectives
  5. Simple Present Tense

This test software has objective questions related to Personal Pronouns. This test  will be asked in S.S.C. Gujarat Secondary Education Board, English Subject. Q. 31 to 35. This is a very useful test for S.S.C. and H.S.C. students. This test is also a very useful  for those students who are preparing competitive exam like GPSC, UPSC, H-TET TET, TAT, Bank Recruitment , Railway Recruitment, Talati Mantri etc. This test will be asked in English grammar section in every  competitive exam. Best of Luck. S.N.Hingu. 

લીંક-૧ This test software has objective questions related to 
Personal Pronouns

લીંક-૨ This test software has objective questions related to
 the Simple Past Tense.

લીંક-૩ This test software has objective questions related to Articles

લીંક-૪ The test has objective question related to Connectives.

લીંક-૫The test has objective question related to the Simple Present Tense


No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE