બલદેવપરી બ્લોગ: ચૂંટણીમાં ઉપયોગી સાહિત્ય અને વિડિઓ AND PPT

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 10 April 2014

ચૂંટણીમાં ઉપયોગી સાહિત્ય અને વિડિઓ AND PPT

ચૂંટણીમાં ઉપયોગી ૮-ફોટા રૂપે સાહિત્ય ,5-વિડિઓ  અને 5-પીપીટી 
અહી મુકવામાં આવેલ  છે 
CHUTANI MAUPYOGI VIDEO ANE ANZYA SAHITYA  
AHI MUKVAMA AVEL SE


ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોVIDEO-2


ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો  VIDEO-3


ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરોVIDEO-4


 વધારે જોવા માટે નીચે ક્લિક કરોડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો VIDEO-5PPTThis is a known and a very useful property of inscribed angles that they measure half the central angle subtended by the same arc, or, which is the same, by the same chord. When a chord is a diameter, the central angles measures _________ 
right angles and the corresponding inscribed angles are all  _________ 
. The applet above specifically demonstrates this fact, which is sufficiently important to warrant an independent proof. (The statement is often referred to as Thales' theorem.)
Let P be a point on a circle with diameter AB and center O. So that OA = OB = OP, as three radii of the same circle. This makes triangles AOP and BOP _________ 
. In each, the base angles are equal and their sum equals the opposite exterior angle:
 ∠OAP + ∠APO = ∠ _________ and also
∠OBP + ∠BPO = ∠ _________ .
But since ∠OAP = ∠ _________ 
and ∠OBP = ∠BPO, we further have
 2∠APO = ∠ _________ and also
2∠BPO = ∠ _________ .
Adding the two up
 2∠ _________ + 2∠BPO = ∠AOP + ∠ _________ = 180°.
In other words,
 ∠APB = ∠ _________ + ∠BPO = 90°.

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE