બલદેવપરી બ્લોગ: LIST OF ALL MUGHAL EMPIRES IN

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 23 October 2013

LIST OF ALL MUGHAL EMPIRES IN

LIST OF ALL MUGHAL EMPIRES IN INDIAN HISTORY :-
01. Babur (1526-1530)
02. Humayun (1530-1540,55-5 6)
03. Akbar (1556-1605)
04. Jahangir (1605-1627)
05. Shah Jahan (1627-1658)
06. Aurang Zeb (1658-1707)
07. Bahadur Shah 1 (1707-1712)
08. Jahandar Shah (1712-1713)
09. Furrukhsiyar (1713-1719)
10. Rafi-ul-Darjat (1719)
11. Rafi-ud-Daulat (1719) 12. Nikusiyar (1719)
13. Muhammad Ibrahim (1720)
14. Muhammad Shah
(1719-1748)
15. AhmadShahBahadu r
(1748-54)
16. Alamgir || (1754-1759)
17. Shah Jahan ||| (1759)
18. Shah Alam || (1759-1806)
19. Akbar Shah || (1806-1837)
20. BahadurShahZafa r (1837-57)

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE