બલદેવપરી બ્લોગ: CCC પરીક્ષા મટીરીયલ CCC+ Registration Form CCC Exam On Duty Circular

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Saturday, 30 November 2013

CCC પરીક્ષા મટીરીયલ CCC+ Registration Form CCC Exam On Duty Circular

MITRO AHI CCC ANE CCC+ NI LAGBAHG TAMAM MAHITI MUKVA MA AVI CHE JE MITRO AA EXAM. APVANI HOY TENA MATE KHUB UPYOGI THSE

મિત્રો અહી CCC અને CCC+ ની શક્ય તેટલી તમામ માહિતી મુકવામાં આવી છે જે આ પરીક્ષા આપવા માંગે છે તેના માટે આ એક જ જગ્યા  એથી માહીતી મળશે જો જો અને કોમેન્ટ કરજો 

CCC પરીક્ષા મટીરીયલ

CCC + પરીક્ષા મટીરીયલ

CCC+ Registration Form

CCC+ Courses and Exam Schedule CCC+ Study MaterialCCC નું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો.  * પરીક્ષા પ્રેક્ટીસ પેપર ~ ૧ *

 પરીક્ષા પ્રેક્ટીસ પેપર ~ ૨

પરીક્ષા પ્રેક્ટીસ પેપર ~ ૩    

-->>પ્રેકટીસ ઓનલાઇન ટેસ્ટ સી.સી.સી.પરીક્ષાની તૈયારી માટેની પ્રેકટીસ ઓનલાઇન ટેસ્ટ આપો. --આ ટેસ્ટથી આપણને ખબર પડશે કે આપણને કેટલુ આવડે છે અને હજી કેટલી તૈયારીની જરુર છે,અહી ક્લીક કરો (નામ અને મો.નમ્બર આપી સબમીટ પર ક્લીક આપજો.)* CCC પરીક્ષાની ઓનલાઇન પ્રેકટીસ કરવા અહિ ક્લિક કરો.CCC KBC GAME BY EDUSAFAR.COM 
*  CCC  માટે કમ્પ્યુટર બુક CCC પરિક્ષાની તૈયારી માટે અહિં ફ્લેશ પ્લેયરમાં બનાવેલી ફાઇલ છે. તે ડાઉનલોડ કરો અને જાણો તમે તૈયાર છો કે નહી je hasmukh bhai e banavel se ..


સી.સી.સી ની પરિક્ષા ૩૧/૦૩/૨૦૧૩ સુધીમાં પાસ કરવા અંગેનો પરિપત્ર» CCC પરીક્ષા અંતર્ગત 15/06/2012 નો પરિપત્ર» CCC પરીક્ષા અંતર્ગત તા. 02/01/2012 નો પરિપત્ર
»  ડો.બાબાસાહેબ આમ્બેડકર યુનિ.ના માન્ય કેન્દ્રોની યાદી

» ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિ.(GTU) ના માન્ય કેન્દ્રોનીયાદી  

» નેત્રહીન અને વિકલાન્ગ કર્મચારીઓ માટે માન્ય કેન્દ્રો બાબતનો પરિપત્ર 

*સી.સી.સી પરીક્ષામાંથી 55 વર્ષનાને મુક્તિનો પરિપત્ર-PDF 

      CCC EXAM MODEL PAPER19-3-2004 પરિપત્ર ક્રમાંકઃખહલ-૧૦૨૦૦૪-૩૩૧-કખાનગી અહેવાલ સમયસર લખવા તથા સમીક્ષા કરવા બાબત

2006

30-9-2006ક્રમાંકઃ-પચર-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
30-6-2006ગસ-૨૦૦૬-૩૧-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
30-9-2006પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

2007

30-4-2007ગસ-૨૦૦૭-૦૮-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
05-5-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
20-9-2007ગસ-૨૦૦૭-૨૩-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
01-10-2007કેટીપી-૧૧-૨૦૦૭-૩૦૩૬૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
16-10-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
17-12-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

2008

06-2-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
22-2-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
29-4-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
09-6-2007પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
23-6-2008ગસ-૨૦૦૮-૦૭-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-ભા-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
23-6-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
01-8-2008પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨- પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.
24-12-2008ગસ-૨૦૦૮-૧૮-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-ભા-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

2009

2-01-2009પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની C.C.C / C.C.C.+ પરીક્ષા તાલીમનો વ્‍યાપ વધારવા અંગે.

17-1-2009Notification No. GS/2009/4/bhrt/ 10/2007/1014/KThe Gujarat Civil Services (Class I and Class II), Competitive Examination (Amendment) Rules, 2009

23-1-2009Notification No. GS/2009/4/bhrt/ 11/2008/63835(131)/KThe Deputy Section Officer (inthe Subordinate Secretariat Services) Recruitment Rules, 2009

23-1-2009ભરત/૧૦૨૦૦૬/૧૩૧/કનાયબ સેકશન અધિકારાીની જગ્‍યા ઉપર સીધી ભરતીથી નિમણૂંક મેળવનાર ઉમેદવારની સેવાની શરતો અને બોલીઓ તથા અન્‍ય આનુષાંગિક બાબતો.

25-6-2009Notification No. GS/2009/21/ khtp/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2009

1-12-2009૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-૧૦૨૦૦૮-૧૬૮૮-કસરકારી કર્મચારીઓની સામુહિક પરચૂરણ રજા વિનિયમિત કરવા બાબત.

2010

21-1-2010૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

21-1-2010Notification No. GS/2010/3/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2010

29-3-2010ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

26-5-2011ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

3-4-2010Notification No. GS/2010/26/ KTP/10/2008/181314(130)/KThe Gujarat Section Officers' Departmental Examination (Amendment) Rules, 2010

3-4-2010Notification No. GS/2010/25/ RTR/11/2007/319662(1429)/KThe Probationary Section Officers (Conditions of Service relating to Training and passing of Pre-Service Examination) Rules, 2010

7-5-2010PRCH/102005/1532/PART-1/KGovt. Sanction to Computer Competency Training Centers of Dr. Babasaheb Ambedkar Open University.

22-6-2010ઠરાવ ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ.૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી. / સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટે ડો. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી હેઠળના પરીક્ષા કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

30-6-2010Notification No. GS/2010/32/ KHTP/102005/1519-Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Second Amendment) Rules, 2010

30-6-2010૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

2011

01-01-2011Notification No. GS/2011/01/ KHTP/102005/1519-Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2011

01-01-2011PRCH/102005/1532/PART-1/KComputer Competency examination CCC / CCC+ passing of regarding GAD Circular Dt. 1/01/2011

02-07-2011Notification No. GS/2011/10/ KHTP/102005/1519-Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2011

02-07-2011PRCH/102005/1532/PART-1/KComputer Competency examination CCC / CCC+ passing of regarding GAD Circular Dt. 2/07/2011

5-7-2011ßèÜ-102009-1651-ÀÇëáð ÞùÀßí ØßQÝëÞ ±äçëÞ ÕëÜÞëß äÃý-3 ±Þõ äÃý-4Þë ÀÜýÇëßí±ùÞë ±ëìlÖ À<Ë<_ÚÞõ µEÇÀ ÞëHëëÀíÝ çèëÝ ÇñÀääë ÚëÚÖ.

3-8-2011ÂÖÕ-102010-Ýð±ù-474-ÀÂëÖëÀíÝ ÕßíZëë±ùÜë_ ±Þ±ìÔÀòÖ çëìèIÝ ìäÃõßõ çë×õ ÃõßßíìÖ ÀßÖë ÕÀÍëÖë ÕìßZëë×a±ù çëÜõ ìåZëëIÜÀ ÕÃáë_ áõäë ÚëÚÖ.

17-11-2011ÕßZë-1098-848-ÀäèíäËí ìäÛëà Àõ ç_V×ë Äëßë áõäëÜë_ ±ëäÖí ÂëÖëÀíÝ ÕßíZëë±ùÜë_ ìÞÜëÝõáë VËëÎÞõ ÜèõÞÖëb_ ±ëÕäë ÚëÚÖ.

2012

02-1-2012૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

02-1-2012Notification No. GS/2012/01/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2012

19-1-2012પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-3/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા અંગે

19-1-2012ક્રમાંકઃ- પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

15-3-2012ÕìßÕhë Ñ ßèÜ-102012-290-ÀÞëÜØëß ÀùËóÞë ÇðÀëØëÞí ìÞÝÖ çÜÝ ÜÝëýØëÜë_ ÀëÝýäëèí Àßäë ÚëÚÖ.

26-3-2012Notification No. GS/2010/07/ BHRT/11/2008/63835(131)/KThe Deputy Section Officer, Class-III, (in the Subordinate Secretariat Service) (Special Competitive Examination) Rules, 2012

15-5-2012ÌßëäÑßäÛ-102011-Ýð.±ù.190-À±ëöÔùìÃÀ ÖëáíÜ ç_V×ëÜë_ Àßõá Àùçý Ö×ë ÕùáíËõÀÞíÀÜë_ Àßõá hëHë äWëýÞë ÍíSÕùÜë_ ÀùVëýÞõ çßÀëßí ÞùÀßí ÜëËõ ÔùßHë-10 Ö×ë 12 çÜÀZë ÃHëäë ±_Ãõ.

15-6-2012Notification No. GS/2012/13/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2012

15-6-2012૫રિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાર્ટ-૧/કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

26-9-2012પરિપત્ર ક્રમાંકઃ-કમમ-૧૦૨૦૦૯-૧૪૨૨-કસરકારી કર્મચારીઓની સામૂહીક પરચૂરણ રજાબાબત

2013

31-1-2013Notification No. GS/2013/01/ KHTP/102005/1519/Part-1/KThe Gujarat Civil Services Computer Competency Training and Examination (Amendment) Rules, 2013

31-1-2013પરિપત્ર ક્રમાંકઃ-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૧૫૧૯-પાર્ટ.૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

11-3-2013ઠરાવ ક્રમાંક પરચ-૧૦૨૦૦૬-૧૧૮૦-કનેત્રહીન અને વિકલાંગ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ માટે કોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સી.સી.સી./સી.સી.સી. પ્‍લસની પરીક્ષા માટેનાં કેન્‍દ્રોને માન્‍યતા આપવા બાબત.

03-4-2013પરિપત્ર ક્રમાંક-પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-પાર્ટ.૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍યની સીસીસી/ સીસીસી પ્‍લસ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે

06-4-2013GS/2013/2007/ભરત/1004/590/KThese rules may be called the clerk in the Lower Division of the subordinate secretariat service, class III, Recruitment (Amendemnt) Rules, 2013.

28-6-2013GS/2013/2011/ભપન/2012/1155(694580)/KD.Y.SO Pre service and Post training examination rule 2013.

24-7-2013No.GS/2013/13/ખતપ/102005/1519/(PART-1)/KComputer Competency Training and Examination Rules, 2006.

24-7-2013પરચ-૧૦૨૦૦૦૫-૧૫૧૯-પાર્ટ,૧-કકોમ્પ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./ C.CC.+ પરીક્ષા પાસ કરવા અંગે
22-7-2013પરચ-૧૦-૨૦૦૫-૧૫૩૨- પાર્ટ-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

22-7-2013ગસ-૨૦૧૩-૧૩-ખતપ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-ભા-૧-કકોમ્‍પ્‍યુટર કૌશલ્‍ય ની તાલીમ અને પરિક્ષાના આયોજન અંગે.

11-11-2013પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-કC.C.C. ને બદલે C.CC.+ પરીક્ષાની આપવા બાબત.

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE