બલદેવપરી બ્લોગ: MATHS,SCI.&TEC.QUESTION BANK

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Friday, 7 March 2014

MATHS,SCI.&TEC.QUESTION BANK

1-IMP MATHS PAPER  TOTAL CHAPTER VICE QUESTION BANK 
DOWNLOAD 
CLICK HEAR

2-CHECK LIST  SCINCE AND TEC. PAPER
DOWNLOAD 
CLICK HEAR

3-SCINCE AND TEC.QUESTION BANK
DOWNLOAD 
CLICK HEAR

4-SCINCE AND TEC.QUESTION BANK
DOWNLOAD 
CLICK HEAR

5-ENGLISH.zip.QUESTION BANK
DOWNLOAD 
CLICK HEAR

6-ENGLISH QUESTION BANK BY- Jarjis kazi
DOWNLOD Question Bank   Click here
DOWNLOD  Answer key       Click here

7-GUJARATI.zipQUESTION BANK
DOWNLOAD 
CLICK HEAR


8-ધોરણ 10 ગણિત - પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર - માસવાર આયોજન - પ્રકરણ ગુણભાર 
DOWNLOAD 

9-ધોરણ 10 વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી - પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ - નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર - માસવાર આયોજન - પ્રકરણ ગુણભાર
DOWNLOAD 
              Std 9 Percintile Rank 
 English Std 10 Papers
શ્રી દિપકભાઈ પરીખ ( આચાર્યશ્રી - બરોડા) દ્વારા ધોરણ 10 અંગ્રેજી વિષયના ખૂબજ ઉપયોગી કુલ 8 પ્રશ્નપત્રો મળેલ છે. તથા ધોરણ 10 માટે લેટર રાઈટીંગ અને ડીગ્રીના પી.પી.ટી મળેલ છે. જે નીચેની લિંક પર ક્લીક કરવાથી ઓપન થશે.
  1. Paper1
  2. Paper2
  3. Paper3
  4. Paper4
  5. Paper5
  6. Paper6
  7. Paper7
  8. Paper8


                                                          Article


Std 10 Science & Technology Objective

Std 10 papers


Computer question bank for std 12Chapter 1
Chapter 4 
Chapter 8
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 14
For tallented students

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE