બલદેવપરી બ્લોગ: ST-10 BORD EXAM.2014 MATE KUL 280 IMP QUE.PPT

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Wednesday, 5 March 2014

ST-10 BORD EXAM.2014 MATE KUL 280 IMP QUE.PPT

MITRO 
અહી ધોરણ ૧૦ માટેSCI. & TEC.વિષયની  પરિક્ષામાં ઉપયોગી ૨૮૦ IMP PRASNO NI PPT MUKEL SE
  ST-10  BORD EXAM.2014 MATE KUL 280 IMP QUE.PPT

Photo: http://bit.ly/1g0ECmP  MITRO  અહી ધોરણ ૧૦ માટેSCI. & TEC.વિષયની  પરિક્ષામાં ઉપયોગી ૨૮૦ IMP PRASNO NI PPT MUKEL SE   ST-10  BORD EXAM.2014 MATE KUL 280 IMP QUE.PPTNo comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE