બલદેવપરી બ્લોગ: નોકરીમાટે ની નરેદ્રમોદી એ બહાર પાડેલી એન્રોઈડ એપ્લીકેશન

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

Thursday, 15 May 2014

નોકરીમાટે ની નરેદ્રમોદી એ બહાર પાડેલી એન્રોઈડ એપ્લીકેશન

નોકરીમાટે  ની નરેદ્રમોદી એ બહાર પાડેલી એન્રોઈડ એપ્લીકેશન
NOKRI MATE NARENDRA MODI SAHEBE BAHAR PADEL ANDROID APP

 Download Android App.

ONLINE LIGHT BILL PAYMENT BHARO
POTANI JATE
NICHENI LINK THI 
 Regestration Bill pay- Click Here

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE