બલદેવપરી બ્લોગ: ધોરણ ૯-૧૦ ક્વિઝ PPT,VIDEYO

menu

CHALTIPATI

મિત્રો આ વેબસાઈટમાં TET,TAT,HTAT ની ક્વીઝો ધોરણ 9-10 ના ગણિત,વિજ્ઞાન,સામાજિકવિજ્ઞાન .અંગ્રેજી ની ક્વીઝ(MCQ) લીંક મુકવામાં આવી છે ઉપરાત જોવાલાયક વિજ્ઞાનનીકો ના વિડિઓ મુકેલા છે .નિયમિત મુલાકાત લેતા રહે જો

મારો સંપર્ક

મને તો ક્લિક કરી જોવ તમને માલામાલ કરી દવ

ધોરણ ૯-૧૦ ક્વિઝ PPT,VIDEYO

ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ 
ST-9_SEM_-૨ _CH-1 & 4 
ST-9_SEM_-૨ _CH-1
ST-9_SEM_-૨_CH-2 & 3
ST-9_SEM_-૨_CH-5 & 6
ST-9_SEM_-૨_CH-7 & 8
ST-9_SEM_-૨ _CH-9
ST-9_SEM_-૨ _CH-1 to 9 TOTAL LESSON
ધોરણ-૧૦ MCQ ક્વીઝ પેપર ૫૦ ગુણ ના 
ST-10_MATHS_CH-16_સંભાવના.rar
ધોરણ-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી  (તમામ પાઠ)  MCQ ક્વીઝ

OTHER QUIZ 


================================================================================================================================================


મિત્રો અહીં ધોરણ -૧૦ ના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિષયનાં 
તમામ પાઠની ક્વીઝ મુકવામાં આવી છે 
જે દરેક વખતે એટલેકે જયારે જયારે રમશો  ત્યારે નવા નવા 
પ્રશ્નો આવશે આ ક્વીઝો માં ઘણીખરી બાબુભાઈ પટેલે પણ બનાવી છે.આપ ને જો ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય તો કોમેન્ટ કરજો અમારા કામ કરવાના ઉત્સાહ માં વધારો થશે.

તા.ક. થોડાજ સમયમાં સામાજિકવિજ્ઞાનની અને ગણિત વિષયની ક્વીઝો મુકવામાં આવશે 
તો મુલાકાત લેતારેજો ------------    આભાર સહ બલદેવપરી   
ધોરણ 10 science MCQ PAPER ની ક્વીઝ


SCI & TEC ;ST-10 PAPER -1( 50... qua.)

SCI & TEC ;ST-10 PAPER -2( 50... qua.)
SCI & TEC ;ST-10 PAPER -3( 40... qua.)
SCI & TEC ;ST-10 PAPER -4( 25... qua.)
SCI & TEC ;ST-10 PAPER -5( 20... qua.)
SCI & TEC ;ST-10 PAPER -6 (20... qua.)
======================================================================================================================
ધોરણ-૯ સેમેસ્ટર-૨ ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ 
ST-9_SEM_-૨ _CH-1 
ST-9_SEM_-૨ _CH-2 
ST-9_SEM_-૨ _CH-3 
ST-9_SEM_-૨ _CH-4 
ST-9_SEM_-૨ _CH-5 
ST-9_SEM_-૨ _CH-6 
ST-9_SEM_-૨ _CH-7 
ST-9_SEM_-૨ _CH-8 
ST-9_SEM_-૨ _CH-9 

STD-9 SCIENCE & TEC. SEM-1 QUIZ

ધોરણ-૯ અંગ્રેજી ના તમામ પાઠ ની ક્વીઝ

શિક્ષણની ફિલોસોફી કવીઝ (૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,)

મિત્રો આ ક્વીઝ TAT,TET,HTAT
 તેમજ TEACHERને બીજી પરીક્ષા  માં ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ બનાવવામાં આવી છે.
એ ઉપારાંત આપ સૌને ઊપયોગી થાય એવી આ ક્વીઝ  છે.
ઉતાવળ થી બનાવી છે  ભુલચુક સુધારીને ઉપયોગ કરજો
મજા આવે તો કોમેન્ટ કરજો    .૯૬૬૨૦૨૫૭૨૦શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૨


શિક્ષણની  ફિલોસોફી કવીઝ-નંબર-૩


વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-3_) કવીઝ-નંબર-૪


વર્ગ_વ્યવહાર_અને_મૂલ્યાંકાન-1(_ક્વીઝ-_NO-૪_) કવીઝ-નંબર-૫


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૫)કવીઝ-નંબર-૬


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૬_) કવીઝ-નંબર-૭


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-૭_) કવીઝ-નંબર-૮


વધારાની_શૈક્ષણિક_અભિયોગ્યતા-૩(_ક્વીઝ-_NO-8_) કવીઝ-નંબર-૯

No comments:

PEPER LINK

ધોરણ-૧૧ સાયન્સમાં સેમેસ્ટર-૨અભ્યાસ કરતા બાળકો માટે IMPપેપર

જોતા રેજો ......અહી ....

બોર્ડ દ્વારા માસ્ટર બ્લાસ્ટર શિક્ષકો એ બનાવેલાપેપરો

ON LINE GAME RAMO PARTHMIK NA BALKO MATE